Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
civil rights movement
Jump to user comments
Noun
  • phong trào đòi hỏi nhân quyền (cho những người dân thiểu số hay người da màu)
Related search result for "civil rights movement"
Comments and discussion on the word "civil rights movement"