Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
clement attlee
Jump to user comments
Noun
  • tên nhà chính khách đồng thời là thủ tướng Công Đáng Anh (1883-1967), (người thành lập quỹ phúc lợi nhà nước ở Anh.)
Related search result for "clement attlee"
Comments and discussion on the word "clement attlee"