Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
collatéral
Jump to user comments
tính từ
 • ở bên, bên
  • Bourgeon collatéral
   (thực vật học) chồi bên
  • ligne collatérale
   dòng bên, bàng hệ
 • (thực vật học) (theo kiểu) chồng
  • Dispostion collatérale
   kiểu xếp chồng
danh từ giống đực
 • thân thích dòng bên, thân thích bàng hệ
 • (kiến trúc) cánh bên (của giáo đường)
Comments and discussion on the word "collatéral"