Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
compact disc read-only memory
Jump to user comments
Noun
  • Đĩa CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory) là một loại bộ nhớ chỉ cho phép ta đọc dữ liệu như nhạc, phim và chương trình từ nó chứ không cho ghi vào thêm.
Related search result for "compact disc read-only memory"
Comments and discussion on the word "compact disc read-only memory"