Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
compagnon
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • bạn, bạn bè, bạn hữu
  • Compagnon d'armes
   bạn chiến đấu
  • Compagnon de route
   bạn đường
 • (nghĩa bóng) kẻ đánh bạn, cái đi kèm
  • L'orgueil est le compagnon de l'ignorance
   kiêu căng là cái đi kèm với dốt nát
 • (từ cũ, nghĩa cũ) thợ bạn (trong phường hội thợ ngày xưa)
Related search result for "compagnon"
Comments and discussion on the word "compagnon"