Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
compensative
/kəm'pensətiv/ Cách viết khác : (compensatory) /kəm'pensətəri/
Jump to user comments
tính từ
  • đền bù, bồi thường
  • (kỹ thuật) bù
Comments and discussion on the word "compensative"