Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
comte donatien alphonse francois de sade
Jump to user comments
Noun
  • tên của binh sỹ đồng thời cũng là tác giả nổi tiếng người Pháp. Sự diễn tả của ông về việc xuyên tạc giới tính đã củng cố cho thuật ngữ tính tà dâm.
Comments and discussion on the word "comte donatien alphonse francois de sade"