Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
constructive breach
Jump to user comments
Noun
  • việc vi phạm hợp đồng xảy ra trước thời gian sựn thi hành được yêu cầu.
Related search result for "constructive breach"
Comments and discussion on the word "constructive breach"