Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
contact action
Jump to user comments
Noun
  • tác dụng tiếp xúc
  • tốc độ nhanh của phản ứng hóa học gây ra sự xuất hiên các chất không thay đổi khi kết thúc phản ứng.
Related search result for "contact action"
Comments and discussion on the word "contact action"