Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
convenience food
Jump to user comments
Noun
  • đồ ăn đóng gói được phục vụ bằng cách nấu nhanh và dễ dàng.
Related search result for "convenience food"
Comments and discussion on the word "convenience food"