Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
copartnership
/'kou'pɑ:tnəʃip/ Cách viết khác : (copartnery) /'kou'pɑ:tnəri/
Jump to user comments
danh từ
  • sự chung cổ phần; chế độ chung cổ phần
Comments and discussion on the word "copartnership"