Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
coquettish
/kou'ketiʃ/
Jump to user comments
tính từ
  • làm dáng, làm đỏm
  • quyến rũ, khêu gợi, làm say đắm người (nụ cười, cái liếc mắt)
Comments and discussion on the word "coquettish"