Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
court of domestic relations
Jump to user comments
Noun
  • tòa án trong một vài bang của Mỹ, có quyền xét xử các tranh chấp mang tính gia đình
Related words
Related search result for "court of domestic relations"
Comments and discussion on the word "court of domestic relations"