Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
cream separator
/'kri:mə/ Cách viết khác : (cream_separator) /'kri:m'sepəteitə/
Jump to user comments
danh từ
  • đĩa (để) hạn kem
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lấy kem sữa
Related search result for "cream separator"
Comments and discussion on the word "cream separator"