Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cribler
Jump to user comments
ngoại động từ
 • sàng
  • Cribler du minerai
   sàng quặng
 • đâm lỗ chỗ; lỗ chỗ
  • Cribler de coups de poignard
   đâm lỗ chỗ nhiều mũi dao găm
  • Criblé de petite vérole
   lấm chấm rỗ hoa
  • être criblé de dettes
   nợ như chúa Chổm
Related words
Related search result for "cribler"
Comments and discussion on the word "cribler"