Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
criminal record
Jump to user comments
Noun
  • danh sách tội phạm
    • the prostitute had a record a mile long
      tội mại dâm có một bàn danh sách dài hàng mét
  • bản tường trình về tội phạm
Related search result for "criminal record"
Comments and discussion on the word "criminal record"