Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
déblayer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • dẹp gọn
  • Déblayer une cour
   dẹp gọn sân
 • san đất (ở nơi nào)
  • déblayer le terrain
   dẹp mọi khó khăn ban đầu (để khởi công việc gì)
Comments and discussion on the word "déblayer"