Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
déconsigner
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thôi phạt cắm trại.
  • Déconsigner des troupes
   thôi phạt cắm trại quân đội.
 • lĩnh ra (hàng ký gởi).
  • Déconsigner sa valise
   lĩnh ra chiếc va ly ký gởi.
 • (từ mới; nghĩa mới) trả tiền cược.
  • Déconsigner une bouteille
   trả tiền cược trai.
Comments and discussion on the word "déconsigner"