Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
délayer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • hòa (vào một chất lỏng)
  • Délayer de la farine dans de l'eau
   hòa bột vào nước
 • trình bài dài dòng
  • Délayer sa pensée
   trình bày dài dòng ý nghĩ của mình
Comments and discussion on the word "délayer"