Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dénué
Jump to user comments
tính từ
 • thiếu, không có
  • Être dénué de tout
   thiếu mọi thứ
  • Dénué de fondement
   thiếu cơ sở, không có căn cứ
 • (văn học) cùng quẫn
Comments and discussion on the word "dénué"