Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
déploiement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự giở rộng ra, sự giăng ra
  • Déploiement des voiles
   sự giăng buồm
 • dãy, dải
  • Un beau déploiement des côtes
   một dải bờ biển đẹp mắt
 • sự phô trương
  • Un grand déploiement de forces
   một cuộc phô trương lực lượng thật lớn
 • (quân sự) sự dàn (quân)
Comments and discussion on the word "déploiement"