Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
désossé
Jump to user comments
tính từ
 • đã rút xương
 • mềm nhũn, mềm dẻo
  • Un grand garcon, maigre et désossé
   một đứa con trai lớn, gầy và mềm nhũn
  • Acrobate désossé
   người nhào lộn mềm dẻo
danh từ
 • người mềm nhũn, người mềm dẻo
  • Les désossés du cirque
   những người làm xiếc mềm dẻo
Related words
Comments and discussion on the word "désossé"