Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
dextro-rotatory
/,dekstrou'routətəri/ Cách viết khác : (dextrogyrate) /,dekstrou'dʤaiəreit/
Jump to user comments
tính từ
  • (hoá học) quay phải, hữu tuyến
Comments and discussion on the word "dextro-rotatory"