Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
dissipation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự phung phí
  • La dissipation d'un patrimoine
   sự phung phí một gia sản
 • (văn học) cuộc sống phóng đãng
  • Vivre dans la dissipation
   sống phóng đãng
 • sự tan, sự tiêu tan
  • Dissipation d'un nuage
   sự tan đám mây
  • Dissipation de la migraine
   sự tiêu tan chứng đau nửa đầu
 • sự đãng trí
  • Elève qui a de la dissipation
   học sinh đãng trí
 • sự nghịch ngợm (trong lớp học)
  • Une classe en proie à la dissipation
   lớp học nghịch ngợm
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự nghỉ ngơi
  • Plus de dissipation serait utile à sa santé
   sức khỏe của anh ấy cần nhiều nghỉ ngơi hơn
Comments and discussion on the word "dissipation"