Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
diversionary attack
Jump to user comments
Noun
  • cuộc tấn công có tính cách nghi binh (nhằm đánh lạc hướng đối phương)
Related search result for "diversionary attack"
Comments and discussion on the word "diversionary attack"