Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
e. t. s. walton
Jump to user comments
Noun
  • Nhà vật lý học người Ai Len (với Sir John Cockcroft năm 1931), người đầu tiên chia nhỏ một nguyên tử (1903-1995)
Comments and discussion on the word "e. t. s. walton"