Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
effectless
/i'fektlis/
Jump to user comments
tính từ
  • không có kết quả
  • không hiệu lực, không hiệu quả, không tác dụng
  • không tác động, không ảnh hưởng; không ấn tượng
Comments and discussion on the word "effectless"