Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
elaidic acid
Jump to user comments
Noun
  • axit béo không bão hòa đơn, có cấu trúc tương tự như axit oleic, có trong bơ thực vật và thực phẩm chiên
Related search result for "elaidic acid"
  • Words contain "elaidic acid" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    nhôn nhốt bỏng chua
Comments and discussion on the word "elaidic acid"