Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
electronic information service
Jump to user comments
Noun
  • (Khoa học máy tính) cơ sở dữ liệu có thể được truy cập bởi máy tính
Related search result for "electronic information service"
Comments and discussion on the word "electronic information service"