Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
em gái
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. Người phụ nữ là em của mình hay của một người khác: Cô ấy là em gái bạn tôi.
Comments and discussion on the word "em gái"