Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
enchanté
Jump to user comments
tính từ
 • hân hạnh, rất vui sướng, rất vui mừng
  • Enchanté de vous voir
   rất vui mừng được gặp ông
 • có phép tiên; có ma
  • Maison enchantée
   nhà có ma
Related search result for "enchanté"
Comments and discussion on the word "enchanté"