Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
enchevêtrement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự làm rối
  • Enchevêtrement d'un êcheveau
   sự làm rối buộc sợi
 • sự rối mù; sự chằng chịt
  • Enchevêtrement des pensées
   tư tưởng rối mù
Comments and discussion on the word "enchevêtrement"