Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
encompassment
/in'kʌmpəsmənt/
Jump to user comments
danh từ
  • sự vây quanh, sự bao quanh
  • sự bao gồm chứa đựng
  • sự mưu toan
  • sự hoàn thiện, sự hoàn thành
Comments and discussion on the word "encompassment"