Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
estomaquer
Jump to user comments
ngoại động từ
  • (thân mật) làm cho sửng sốt
    • Cette nouvelle l'a estomaqué
      cái tin ấy làm cho nó sửng sốt
Comments and discussion on the word "estomaquer"