Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
exercisable
/'eksəsaizəbl/
Jump to user comments
tính từ
  • có thể thi hành được (quyền hành); có thể dùng được, có thể sử dụng được (quyền)
Comments and discussion on the word "exercisable"