Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
expeditious
/,ekspi'diʃəs /
Jump to user comments
tính từ
  • chóng vánh, mau lẹ, khẩn trương
  • tính dễ thực hiện chóng vánh
Related search result for "expeditious"
Comments and discussion on the word "expeditious"