Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
extériorité
Jump to user comments
danh từ giống cái
  • (triết học) tính bên ngoài
  • tính khách quan bên ngoài
Related search result for "extériorité"
Comments and discussion on the word "extériorité"