Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
fatalness
/'feitlnis/
Jump to user comments
danh từ
  • tính chất định mệnh, tính chất số mệnh
  • tính quyết định; tính chất chí tử, tính chất tai hại
  • sự làm chết, sự đưa đến chỗ chết
  • tính tình ma quỷ quái; tính tai ác
Comments and discussion on the word "fatalness"