Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fréquentation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự năng lui tới
  • La fréquentation des théâtres
   sự năng lui tới rạp hát, sự hay đi xem hát
 • sự giao du
  • Mauvaise fréquentation
   sự giao du với kẻ xấu
 • (từ cũ; nghĩa cũ) sự dùng thường xuyên; sự thực hiện thường xuyên, sự năng (làm việc gì)
  • Fréquentation des sacrements
   (tôn giáo) sự năng đi lễ
Comments and discussion on the word "fréquentation"