Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fraîchir
Jump to user comments
nội động từ
  • mát ra, trở ra (tiết trời)
  • (hàng hải) thổi mạnh lên (gió)
Related search result for "fraîchir"
Comments and discussion on the word "fraîchir"