Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
go-as-you-please
/'gouəzju'pli:z/
Jump to user comments
tính từ
  • không bị bó buộc bởi các quy tắc điều lệ
  • tự do, không bị bó buộc, không bị hạn chế
  • thiếu kế hoạch; không có phương pháp
Comments and discussion on the word "go-as-you-please"