Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
hồ đồ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Lơ mơ không rõ : Ăn nói hồ đồ ; Kết luận hồ đồ.
Related search result for "hồ đồ"
Comments and discussion on the word "hồ đồ"