Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, )
hồng y giáo chủ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chức sắc của Thiên chúa giáo, dưới giáo hoàng một bậc và có quyền bầu giáo hoàng.
Comments and discussion on the word "hồng y giáo chủ"