Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
hữu nghị
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói tình bè bạn thân thiết: Quan hệ hữu nghị.
Related search result for "hữu nghị"
Comments and discussion on the word "hữu nghị"