Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
hair-splitting
/'heə,splitiɳ/
Jump to user comments
danh từ
  • sự chẻ tóc sợi tóc làm tư, sự quá tỉ mỉ, sự bắt bẻ tỉ mỉ
Related search result for "hair-splitting"
Comments and discussion on the word "hair-splitting"