Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
hair-trigger
/'heə'trigə/
Jump to user comments
danh từ
  • cò súng rất nhạy (chỉ khẽ bấm là súng nổ ngay)
Related search result for "hair-trigger"
Comments and discussion on the word "hair-trigger"