Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
herself
/hə:'self/
Jump to user comments
đại từ phản thân
 • tự nó, tự cô ta, tự chị ta, tự bà ta, tự mình
  • she hurt herself
   cô ấy tư mình làm mình đau
 • chính nó, chính cô ta, chính chị ta, chính bà ta
  • she herself told me
   chính cô ta đã nói với tôi
  • I should like to see Mrs B herself
   tôi muốn được gặp đích thân bà B
Comments and discussion on the word "herself"