Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
himself
/him'self/
Jump to user comments
đại từ phản thân
 • tự nó, tự mình
  • he hurt himself
   tự nó làm đau nó
 • chính nó, chính hắn, chính ông ta, chính anh ta
  • he himself told me
   chính hắn đã bảo tôi
Comments and discussion on the word "himself"