Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
husbandry
/'hʌzbəndri/
Jump to user comments
danh từ
 • nghề làm ruộng, nghề nông
 • sự quản lý trông nom
  • good husbandry
   sự quản lý tốt
  • bad husbandry
   sự quản lý kém
Related words
Related search result for "husbandry"
Comments and discussion on the word "husbandry"