Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
impopulaire
Jump to user comments
tính từ
 • không hợp lòng dân; không được lòng dân
  • Loi impopulaire
   đạo luật không hợp lòng dân
  • Fonctionnaire impopulaire
   viên chức không được lòng dân
Comments and discussion on the word "impopulaire"